ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΔΚΝΑ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

9.1.17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΔΚΝΑ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής, στην συνεδρίασή του την 23 Δεκεμβρίου 2016, αποφάσισε την πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του, στις 18 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στα γραφεία του Συνδέσμου (Σοφοκλέους 261, Καλλιθέα), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 9ης Νοεμβρίου 2016.
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης από 23/9/2015 μέχρι και 31/12/2016 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την οικονομική διαχείριση.
  5. Έγκριση του κατατεθέντος προϋπολογισμού του ΣΥ.Δ.Κ.Ν.Α. έτους 2017.
  6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  7. Εκλογή αντιπροσώπων – εκλεκτόρων του Συνδέσμου για την Τακτική Γενική της Ο.Δ.Κ.Ε που θα πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 στην Αθήνα.
Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση και την άσκηση του δικαιώματος  ψήφου,  τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Σύνδεσμο. (ΠΡΟΣΟΧΗ, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου οι σχολές 2015 & 2016)
Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των αντιπροσώπων – εκλεκτόρων μελών για την Τακτική Γενική της Ο.Δ.Κ.Ε, θα πρέπει να υποβληθούν μέσω email (sydkna2000@gmail.com), μέχρι την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 16:00.
Μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνει δεκτή άλλη υποψηφιότητα
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ώρα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια μέρα (18 Ιανουαρίου 2017)  και ώρα 20:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης