ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠ[ΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΟΚ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

5.4.22

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠ[ΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΟΚ


 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ :

(πλήρης επωνυμία σωματείου)

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.         /

 

Συνήλθε σήμερα (ημερομηνία) ______________________ στα γραφεία του σωματείου, σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του _____________________ για τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε  ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου ……. μελών βρέθηκαν παρόντα ………….. μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (ονοματεπώνυμα μελών και τίτλοι)    1.…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

ΑΠΟΝΤΕΣ (ονοματεπώνυμα μελών και τίτλοι)

1.…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………

άρχισε η συνεδρίαση:

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι το Σωματείο θα πρέπει να ορίσει έναν (1) Τακτικό και έναν (1) Αναπληρωματικό Αντιπρόσωπο για να εκπροσωπήσει το Σωματείο στην Γενική Συνέλευση της  Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ( Ε.Ο.Κ) την 18/05/2022 που θα διεξαχθεί με ψηφιακά μέσα.  Οι αντιπρόσωποι (τακτικοί και αναπληρωματικοί)  θα πρέπει να είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τους κάτωθι Αντιπροσώπους:

 

τον/την ………………………………………………………… του …………………………, ως τακτικό αντιπρόσωπο με: ΑΦΜ………………. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ............................................ , τηλέφωνο επικοινωνίας ................................

 

και ως αναπληρωτή αντιπρόσωπό του τον/την …………………………………………… του …………………… με: ΑΦΜ………………… διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ............................................ , τηλέφωνο επικοινωνίας ................................

 

οι οποίοι βεβαιώνουμε πως είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας με δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο σωματείο μας.

Πιο συγκεκριμένα ο οριζόμενος ως τακτικός αντιπρόσωπός μας κος/κα .,................................................έχει τη θέση του.............................στο ΔΣ και ο οριζόμενος ως αναπληρωτής του κος/κα.................................................έχει τη θέση του...............................................στο ΔΣ του σωματείου μας.

 

Επιπροσθέτως δηλώνoυμε ότι, με πλήρη επίγνωση, βασιζόμενοι στην ελεύθερη και ανεμπόδιστη απόφαση μας, συμφωνούμε, συναινούμε και παρέχουμε την ρητή συγκατάθεσή μας στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών  δεδομένων των Αντιπροσώπων του Σωματείου μας προκειμένου να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση της 18ης  Μαΐου 2022.

 

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

        Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

         (υπογραφή)                                                                     (υπογραφή)

       (ονοματεπώνυμο)          σφραγίδα σωματείου            (ονοματεπώνυμο)..

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: