ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΑΡΧΑΙΡΕΣΙEΣ Δ.Σ. 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

14.12.21

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΑΡΧΑΙΡΕΣΙEΣ Δ.Σ. 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21
 ΠΡΟΣ    :  TA ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

    ΘΕΜΑ   : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

             

               ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης  

Νότιας Αττικής, καλεί τα Σωματεία - μέλη της σε Τακτική Γενική  Συνέλευση, σύμφωνα  

με  το άρθρο 28 του Καταστατικού, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατ΄ άρθρο

 με  την υπ΄ αριθμ. 15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  

       σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου 2725/1999, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 3 του Νόμου 3262/2004, στις 15 Δεκεμβρίου 2021,

 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 16:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται 

επί των οδών Αιγέως και Αγησιλάου στο σχολικό Συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου 

και 1ου Λυκείου Καλλιθέας   (δίπλα στο Σκλαβενίτη) .

   με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

   1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

   2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης από 01/06/2020 μέχρι και 31/05/2021 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την οικονομική διαχείριση.

 4. Διοικητικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης 

και απαλλαγή απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

  5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

  6. Εκλογή έντεκα (11) μελών  για το Δ.Σ.   καθώς και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής . 

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση και την άσκηση του δικαιώματος  ψήφου,  τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ., καθώς και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβληθούν στη  Γραμματείατης Ένωσης, Σπάρτης 90 και Αραπάκη, Καλλιθέα, μέχρι την Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16:00.

   Μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνει δεκτή άλλη υποψηφιότητα.

            Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών και ο αναπληρωματικός τους, διορίζονται από αυτά με απόφαση  του Διοικητικού τους Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ  Η ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ . 

 Με την προσκόμιση και υποβολή αποσπάσματος Πρακτικού του Δ.Σ. των Σωματείων, νομιμοποιείται ο αντιπρόσωπος έναντι της Ένωσης.

 Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ώρα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια μέρα(15 Δεκεμβρίου 2021 ) και ώρα 18:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα   ημερήσιας διάταξης.      

                                                                

                                            Με τιμή

                                           Για το Δ.Σ.

 

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ                      ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

    


Δεν υπάρχουν σχόλια: