ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:Την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 η Καταστατική γενική συνέλευση της ΕΣΚΑΝΑ (προϋποθέσεις) - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

30.8.21

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:Την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 η Καταστατική γενική συνέλευση της ΕΣΚΑΝΑ (προϋποθέσεις)

 

Την Τρίτη 31.08.2021 και ώρα 16.00 μ.μ. στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΧ ΙΖΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΙΓΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ) θα διεξαχθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΚΑΝΑ με θέμα την τροποποίηση του υφιστάμενου εν ισχύ Καταστατικού αυτής προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Νέου Αθλητικού Νόμου 4726/2020.


Σε περίπτωση μη επιτευχθείσης της απαιτούμενης εκ του Καταστατικού απαρτίας των 2/3 των μελών της ΕΣΚΑΝΑ, η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την ίδια μέρα Τρίτη 31.08.2021 και ώρα 18.00 μ.μ.στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΧ ΙΖΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΑΙΓΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 4726/2020 το άρθρο 14 (που αντικαστέστησε το άρθρο 14 του Νόμου 2725/1999) "Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσίες Όργανα αθλητικής ένωσης" :

1. Στη Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα  αθλητικά σωματεία μέλη που την απαρτίζουν. Κάθε σωματείο μέλος της ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι οπωσδήποτε τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα (1) μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο μέλος της ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας.
2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις ... και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ’ ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: