ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

18.12.17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΚΑΝΑ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καλεί όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το Καταστατικό, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του με τη υπ’αριθμ.15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. , σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ.8 του Νόμου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ.του Νόμου 3262/2004 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., Σπάρτης 90 και Αραπάκη, Καλλιθέα, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση Πρακτικού προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (18 Ιανουαρίου 2017)

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2017 μέχρι και 31/12/2017 και απαλλαγή        του Δ.Σ.

5. Έγκριση προϋπολογισμού από 01/01/2018 έως και 31/12/2018.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση, τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία (15/01/2018), στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά ώρα 18:00.

Με τιμή
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ