Αποφάσεις της ΟΔΚΕ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

1.10.14

Αποφάσεις της ΟΔΚΕ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.
ΕΛΛΑΔΟΣ.
(Ο.Δ.Κ.Ε.)

Γραφεία : Σικελίας 6 (2ος
όροφος) -Αθήνα 117 41
Τηλ.: 210 9242121 Fax: 210 9242797
Α.Φ.Μ.: 090179329 -Δ.Ο.Υ. Ε/ ΑΘΗΝΩΝ
Ν.Π. ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 466 ΑΘΗΝΑ: 29-09-2014

ΑΠΟ : ΟΔΚΕ
ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠ.ΟΨΙΝ : 1) ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

2) ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΖΑΜΑΡΑ ΚΑΙ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΥΛΑ (Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ)
KOIN. ΚΕΔ ΕΣΚΑΝΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ : 5

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΔΚΕ

ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΖΑΜΑΡΑ ΚΑΙ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΥΛΑ ΑΠΌ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

 ΚΑΙ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΔΚΕ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Σώμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Συνδέσμων-μελών της ΟΔΚΕ , η οποία
πραγματοποιήθηκε στην Ερέτρια Ευβοίας την 17η Σεπτεμβρίου 2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00
αφού έλαβε υπόψη του:

Α. Την με αρ. πρωτ. 407/12-8-2014 πρόσκληση των Συνδέσμων της Ο.Δ.Κ.Ε. σε Ετήσια Γενική
Συνέλευση κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην εν λόγω πρόσκληση, αφού τηρήθηκαν οι νόμιμες
διαδικασίες και προθεσμίες κατά τα προβλεπόμενα στον Ν 2725/1999, όπως ισχύει, στα άρθρα 92
και 93 επ. Α.Κ., το ισχύον Καταστατικό της Ο.Δ.Κ.Ε. και τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό της
Ο.Δ.Κ.Ε.

Β. Το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής καίτοι είχε ενημερωθεί
έγκαιρα προς τακτοποίηση των νομικών εκκρεμοτήτων που αφορούν την νομιμότητα της
εκπροσώπησής του αναφορικά με τις εργασίες που σχετίζονται με την εν γένει πλήρη και
καταστατική εκπροσώπηση του Συνδέσμου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ο.Δ.Κ.Ε. και φυσικά πέρα
από τα αναφερόμενα στις εκάστοτε προσκομισθείσες προσωρινές διαταγές δικαστή, που αφορούσαν
την πρόσκαιρη τοποθέτηση μελών του σε θέσεις του Δ.Σ. με περιορισμένες χρονικά και ποιοτικά
εξουσίες και με κύρια εντολή την άμεση διενέργεια αρχαιρεσιών στον Σ.Δ.Κ. Νότιας Αττικής.

Γ. Το γεγονός ότι από τις εργασίες της αμέσως προηγουμένης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της
Ο.Δ.Κ.Ε., που έλαβε χώρα στην Αρχαία Ολυμπία την 11η Οκτωβρίου 2013 το σώμα είχε δώσει ρητή εντολή και δεσμία αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο περί ολοκλήρωσης ενεργειών αναφορικά
με την υπόσταση και την εκπροσώπηση του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νότιας
Αττικής, όπως και της διενέργειας αρχαιρεσιών στον Σύνδεσμο το συντομότερο δυνατόν.

Δ. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής δεν
αποδεικνύει να έχει συμμορφωθεί προς τις σχετικές προσωρινές διαταγές που προσκόμισε στο Δ.Σ.
της Ο.Δ.Κ.Ε., παρά τις περί τα αντίθετα διαβεβαιώσεις του παρασταθέντος κατά την έναρξη των
εργασιών της Γ.Σ., εκπροσώπου του εν θέματι αναφερομένου Συνδέσμου, ο οποίος ουδέν έγγραφο
προσκόμισε, και συνεπώς κρίνεται μη νόμιμη η σημερινή εκπροσώπησή του , με συνέπεια
ακολούθως να ζητηθεί η αποχώρηση των εκπροσώπων του.

Ε. Την ενημέρωση του σώματος της Γ.Σ. από το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ ότι μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα,
διαιτητές και μέλη του εν θέματι Συνδέσμου (κατά τον χρόνο του συμβάντος) κατήγγειλαν ότι
καταβλήθηκαν χρήματα από την τοπική Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.) στην
προσωρινή διοικούσα επιτροπή με συγκεκριμένη αιτιολογία την πληρωμή δικαιωμάτων
(αποζημιώσεων, οδοιπορικών κλπ) των διαιτητών -μελών του εν θέματι Συνδέσμου για
συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο.

Στ. Το με αρ.πρωτ. 323/12-05-2014 έγγραφο της ΕΣΚΑΝΑ με συνημένο το αποδεικτικό καταβολής
από την Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. από το οποίο προκύπτει ότι δόθηκε το ποσό των 15.610,00 €, από την Τοπική
Ένωση στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή με συγκεκριμένη αιτιολογία την πληρωμή δικαιωμάτων
(αποζημιώσεων, οδοιπορικών κλπ) των μελών του εν θέματι Συνδέσμου Διαιτητών για
συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδο. Το παραστατικό αυτό βρέθηκε στην κατοχή της Ο.Δ.Κ.Ε. από
δικές της ενέργειες μέσω της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.


Ζ. Την τήρηση της διαδικασίας με την αποστολή προς τον Σ.Δ.Κ. Νότιας Αττικής δύο εγγράφων από
την ΟΔΚΕ την 16/05/2014 και την 03/06/2014 σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η. Το γεγονός ότι παρά την απόφαση της Γ.Σ. περί μη νόμιμης παράστασης του Σ.Δ.Κ. Νότιας
Αττικής , στα πλαίσια το μεν της αναζήτησης της πραγματικής αλήθειας , το δε της παροχής
δυνατότητας , ακόμη και στο σημείο αυτό , στον παρασταθέντα εκπρόσωπο του Συνδέσμου κ.
Γεώργιο Ντζαμάρα να ακουσθεί στο σώμα και να δώσει εξηγήσεις για τα επίμαχα ζητήματα . Από
τις απαντήσεις και την τοποθέτησή του προέκυψε η άμεση και σαφής ομολογία του , με την μορφή
απολογίας , αναπτύσσοντας με πλήρη άνεση χρόνου όλους τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς
αναφερόμενος τόσο στον εαυτό του όσο και στον Ταμία του Συνδέσμου ότι α) τα χρήματα αυτά
είναι 13.000 ή 11.000 €, χωρίς να θυμάται ακριβές ποσό β) δεν υπάρχουν στο ταμείο του Συνδέσμου
τα συγκεκριμένα χρήματα και γ) χρησιμοποιήθηκε μέρος αυτού του ποσού για την κάλυψη αναγκών
του Συνδέσμου, χωρίς ωστόσο να προσκομίζει κάποια έγγραφη απόδειξη ή οποιοδήποτε άλλο
αποδεικτικό στοιχείο για τους ισχυρισμούς του, ομολογώντας έτσι ότι σήμερα το ποσό αυτό δεν
υφίσταται για να χρησιμοποιηθεί κατά την αιτιολογία της καταβολής του.
Θ. Την αιτιολόγηση της μη πληρωμής των διαιτητών κατ’ επιλογή της προσωρινής διοικούσας
επιτροπής και χωρίς να αποδεικνύει προς τούτο σχετική δικαστική εντολή, από την στιγμή που το
αιτιολογικό ορισμού προσωρινής διοίκησης που έθεσε υπόψη του σώματος, δια των εγγράφων που
σε άλλη χρονική στιγμή είχε προσκομίσει στο Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε. δεν παρείχε παρόμοια αρμοδιότητα
κι εξουσία (διαχείρισης των συγκεκριμένων χρημάτων και δη για αιτία διάφορη από εκείνη της
καταβολής).

Ι. Το γεγονός ότι ο εν θέματι Σύνδεσμος αλλά και οι διαιτητές που συγκροτούν την προσωρινή
διοικούσα επιτροπή του δεν συμμορφώνονται επανειλημμένα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό
Κανονισμό της Ο.Δ.Κ.Ε.

Ια. το άρθρο αρθρο 3 παρ.12 και το άρθρο 20 παρ.6 του Εσωτερικού Κανονισμού της Ο.Δ.Κ.Ε.

Ιβ. Την πρόταση του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Αττικής ότι το θέμα πρέπει να
επιλυθεί με απόφαση της Γ.Σ. και δεν είναι δυνατόν να διαιωνίζεται , πρόταση που έτυχε άμεσης
συνυποβολής από το σύνολο σχεδόν των παρισταμένων Συνδέσμων - Μελών.

Ιγ. Την ομόφωνη απόφαση των παρισταμένων μελών περί συζήτησης, λήψης απόφασης και
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναφορικά με την πρόταση του Σ.Δ.Κ. Αττικής λόγω της πλήρους και
αμέσου ομολογίας του απολογουμένου κ. Γεωργίου Ντζαμάρα αναφορικά με την λήψη του ανωτέρω
αναφερομένου κονδυλίου και την άρνησή του να αναφέρει και να αποδείξει την διαδρομή του
κονδυλίου των 15.610 €, ομολογώντας ότι σήμερα το ποσό αυτό δεν υφίσταται για να
χρησιμοποιηθεί κατά την αιτιολογία της καταβολής του.

Ιδ. Την πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Κ.Ε. προς ορισμό τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή
μυστικής ψηφοφορίας λόγω του ότι πρόκειται για απόφαση επί προσωπικού, σύμφωνα με το
Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ο.Δ.Κ.Ε. η οποία έτυχε ομόφωνης αποδοχής από το
σώμα και σε εκτέλεσή της ορίσθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους κκ Βενιαμίν Θωμόπουλο
(Πρόεδρο – εκπρόσωπο του Σ.Δ.Κ. Χαλκιδικής), Δημήτριο Μιχέλη (Γραμματέα – εκπρόσωπο του
Σ.Δ.Κ. Θράκης) και Θεόφιλο Παπαδόπουλο (Μέλος – εκπρόσωπο του Σ.Δ.Κ.Ν. Ημαθίας) που
αποδέχθηκαν τον ορισμό τους και ανέλαβαν καθήκοντα.

Ιε. Την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας κατά την οποία κάθε εκπρόσωπος δικαιουμένου προς ψήφο
συνδέσμου αποσυρόταν σε αποκλεισμένο μέρος και ανέγραφε επί ομοιομόρφου (ως προς την υφή
και τις διαστάσεις) χάρτου τις λέξεις ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ενώ ελήφθησαν όλα τα μέτρα για το αδιάβλητο της
διαδικασίας ψήφισης.

Ιστ. Το αποτέλεσμα της διεξαχθείσης ψηφοφορίας με ψηφίσαντες 22 και αποτέλεσμα είκοσι ένα

(21) ΝΑΙ και ένα (1) ΟΧΙ.


Ιζ. Τα από 17-9-2014 πρακτικά συνεδρίασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ο.Δ.Κ.Ε. στην
Ερέτρια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1)Την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής διαγραφής των κ.κ. Γεωργίου Ντζαμάρα και
Εμμανουήλ Ξυλά (Προέδρου και Ταμία αντίστοιχα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του
Σ.Δ.Κ. Νότιας Αττικής , σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαιτησίας της Ο.Δ.Κ.Ε. για
ιδιαίτερα αντικαταστατική συμπεριφορά τους, που προσβάλλει τόσο το ήθος και την γενικότερη
τάξη των διαιτητών και της Ελληνικής Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης, με επανειλημμένη διάπραξη
και με ομολογία περί αδυναμίας δικαιολόγησης της μη ύπαρξης σήμερα του ποσού των 15.610,€ στα
ταμεία του Συνδέσμου, πολύ δε περισσότερο την μέχρι σήμερα αποστέρηση του εν λόγω κονδυλίου
από τα μέλη του εν θέματι Συνδέσμου, χωρίς να υφίσταται κανένας προς τούτο λόγος, ούτε να
προβάλλεται κάποια άλλη εύλογη δικαιολογία.
Η επιβολής της ποινής στα ανωτέρω δύο μέλη της προσωρινής διοικούσας επιτροπής δεν αποκλείει
το ενδεχόμενο ευθύνης και λοιπών μελών, με οποιασδήποτε μορφής εμπλοκή ή ενοχή.

2. Προς τούτο και σε συνέπεια με την προηγουμένη απόφαση, καλούμε το ΔΣ του Συνδέσμου
Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής, (εκτός των δύο διαγραφέντων φυσικά κ.κ. Γεωργίου
Ντζαμάρα και Εμμανουήλ Ξυλά) για παροχή εξηγήσεων αναφορικά με την τύχη του ποσού των
15.610,00 €, την μη καταβολή του μέχρι σήμερα στους δικαιουμένους, προσκομίζοντας πλήρεις
έγγραφες αποδείξεις από για την λογιστική και χρηματική διαδρομή του ανωτέρω ποσού
(αριθ.πρωτ.323/12-05-2014 εγγράφου ΕΣΚΑΝΑ) μέχρι σήμερα, τασσομένης προθεσμίας πέντε (5)
εργασίμων ημερών, από της επιδόσεως της παρούσας, για οικονομική τακτοποίηση των
δικαιουμένων διαιτητών τα περιόδου που ρητά αναφέρεται στο εν θέματι καταθετήριο, ανεξάρτητα
αν τα άμεσα ενδιαφερόμενα πρόσωπα είναι ενεργοί διαιτητές ή μη, μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών
Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής ή άλλου πλέον Συνδέσμου Διαιτητών.
Η απόφαση αυτή αναγνώσθηκε παρουσία των παρισταμένων μελών .

Ερέτρια 17 Σεπτεμβρίου 2014.

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΜΕΛΗ

1. ΑΤΤΙΚΗΣ
2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. ΑΧΑΙΑΣ
4. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
5. ΘΡΑΚΗΣ
6. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
7. ΚΡΗΤΗΣ
8. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
9.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ
11.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ-ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
12.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

13. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
14.ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
15.ΑΡΤΑΣ
16.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
18.ΣΕΡΡΩΝ
19.ΗΜΑΘΙΑΣ
20.ΚΙΛΚΙΣ
21.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
22.Β/Δ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Σ.


ΗΛΙΑΣ ΚΑΦΦΕΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: