Ν

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

caan logo

prgEskana

blanκ

html livescore

lblANAKOINVSEIeskana

ANAKOIΝΩΣΕΙΣ (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
ΠΡΟΣ : ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣΑξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., καλεί όλα

τα μέλη του, σύμφωνα με το Καταστατικό, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του με την υπ΄ αριθμ. 15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α., σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. του Νόμου 3262/2004 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14/01/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α(περιβάλλων χώρος Σ.Ε.Φ.), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης (13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟY 2014).

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01/01/2014 μέχρι και 31/12/2014 και απαλλαγή του Δ.Σ.

5. Έγκριση προϋπολογισμού από 01/01/2015 έως και 31/12/2015.

Για την συμμετοχή στη Συνέλευση, τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια ημερομηνία (14/01/2015),στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά ώρα 17:00.

Με τιμήΓια το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣSTOP     +    Ν    -            ...

1.8.10

ΓΗΠΕΔΑ ΕΝΩΣΗΣ

X