Παράταση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίων έως 31-08-2021 - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

27.8.20

Παράταση άδειας λειτουργίας γυμναστηρίων έως 31-08-2021


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/
448617/14219/1815/274
ΦΕΚ 3473/Β/20-8-2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/
583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β' 5207) κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής
του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121), όπως αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α' 94).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός
αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α' 121).
β) Του ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» της περ. iv της
παρ. 2ε, «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Α' 137).
γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'
133).
δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7).
ε) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
στ) Της υπό στοιχεία Υ2/9-7-19 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
ζ) Της υπό στοιχεία Υ44/05-08-2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'
3299).
η) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29-7-2019 απόφασης της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β' 3099).
2.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/ 21902/2725/603/4-10-
2017 (Β'3568) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου
56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες
διατάξεις» (Α' 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α' 94),
καθώς και τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (Β' 3727),
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/ 3149/734/16-11-2018 (Β'5207)
και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/458806/15961/2214/446/29-8-2019 (Β' 3358)
τροποποιήσεις αυτής.
3.Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/381099/29381/23607/ 3899/2376/20-7-2020 εισήγηση της Γ. Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/ 16-11-2018 (Β' 5207) κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και
Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:
«Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της πα- ρούσης αθλητικές εγκαταστάσεις,
η ισχύς των αδειών λειτουργίας που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν και δεν έχουν
ανακληθεί για λόγους επικινδυνότητας ή ελλιπούς ασφάλειας αθλουμένων ή θεατών
παρατείνεται έως 31-8-2021. Στην παραπάνω παράταση δεν εμπίπτουν οι προσωρινές
άδειες λειτουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί για την κάλυψη συγκεκριμένου αγώνα ή
αγώνων.».
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β' 5207) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια: