Στις 29 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες της ΕΣΚΑΝΑ για εκλογή νέου Δ.Σ. - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

4.6.20

Στις 29 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες της ΕΣΚΑΝΑ για εκλογή νέου Δ.Σ.

ΠΡΟΣ              :  TA ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
                                    ΘΕΜΑ             : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.
              
               Κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης  Νότιας Αττικής, καλεί τα Σωματεία - μέλη της σε Τακτική Γενική  Συνέλευση, σύμφωνα  με  το
άρθρο 28 του Καταστατικού, που ψηφίστηκε και επικυρώθηκε κατ΄ άρθρο με
την υπ΄ αριθμ. 15/28-02-2005 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  
σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ. 8 του Νόμου 2725/1999, όπως   τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 3 του Νόμου 3262/2004, στις 29 Ιουνίου  2020, ημέρα Δευτέρα και  ώρα 15:00 στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται επί των οδών Αιγέως και Αγησιλάου στο σχολικό Συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Καλλιθέας (δίπλα στο Σκλαβενίτη) .
   με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
    1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
    2. Ανάγνωση και επικύρωση Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης της 27ης Ιανουαρίου 2020.
    3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
    4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης από 01/01/2020 μέχρι και 31/05/2020.
        και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την οικονομική διαχείριση.
    5. Διοικητικός απολογισμός, έγκριση πεπραγμένων απερχόμενης Διοίκησης και απαλλαγή
       απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
    6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
    7. Εκλογή έντεκα (11) μελών  για το Δ.Σ. και τριών (03) Αναπληρωματικών,
        καθώς και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής , με έναν αναπληρωματικό.
Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση και την άσκηση του δικαιώματος  ψήφου,
      τα μέλη πρέπει να έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.
Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ.,   
   καθώς και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να υποβληθούν στη  Γραμματεία
   της Ένωσης, Σπάρτης 90 και Αραπάκη, Καλλιθέα, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00.
   Μετά την πιο πάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνει δεκτή άλλη υποψηφιότητα.
            Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – μελών και ο αναπληρωματικός τους, διορίζονται από αυτά με απόφαση  του Διοικητικού τους Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά. Με την προσκόμιση και υποβολή αποσπάσματος Πρακτικού του Δ.Σ. των Σωματείων, νομιμοποιείται ο αντιπρόσωπος έναντι της Ένωσης.
            Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ώρα, η Γενική Συνέλευση
θα συνέλθει εκ νέου χωρίς άλλη πρόσκληση την ίδια μέρα(29 Ιουνίου 2020)
και ώρα 17:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα   ημερήσιας διάταξης.      

                                                                

                                                                Με τιμή

                                                                Για το Δ.Σ.

                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     

                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ                                     ΓΕΩΡΓ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: