ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

11.5.20

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΤΡΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΙΤΗΣΗ


ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………...….

ΟΝΟΜΑ:…………………….…....

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:…….………………...….

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:…….………………....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ:……………………….….…

ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………..…

Τ.Κ.:………………………….…....

ΠΟΛΗ:……………………….…....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………..…

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ…………………….…

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ……………………….

ΑΡΙΘΜ.ΑΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

………………………………………

ΗΜΕΡ.ΕΚΔΟΣΗΣ……………..…ΑΘΗΝΑ: ……/……/……….
ΠΡΟΣ:

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων


Σας υποβάλω τα συνημμένα δικαιολογητικά και παρακαλώ να γίνω δεκτός-η στη Σχολή Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, Γ’ κατηγορίας,
στην Αθήνα
στη Θεσσαλονίκη
στην Πάτρα
στο Ηράκλειο

  Η σχολή θα λειτουργήσει με βάση την Υπουργική
  Απόφαση:          ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/87740/3415/1659/559 (ΦΕΚ 880/ Β’/17-3-2020).
Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ


……………………………….Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
1.  Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (ευανάγνωστη) ή Διαβατηρίου.
2.  Ιατρική βεβαίωση για συμμετοχή σε σχολή προπονητών της Γ.Γ.Α (βλ. υπόδειγμα).
3.  Αποδεικτικό τίτλου σπουδών (ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο).
4.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86 (βλέπε υπόδειγμα).
5.  Βεβαίωση αθλητικής ομοσπονδίας/ένωσης για αθλητική εμπειρία.
6.  Επικυρωμένα φύλλα αγώνων-πινάκια αγώνων.

Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυταπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αποδεικτικό Τίτλου Σπουδών
Σημειώστε
Χ
Πρόσθετα Δικαιολογητικά
Σημειώστε Χ
Πτυχίο ΤΕΦΑΑ/ΑΕΙ

Αναλυτική βαθμολογία

Πτυχίο ή δίπλωμα αλλοδαπής Ισότιμο με ΤΕΦΑΑ

Αναλυτική βαθμολογία – Πράξη ΔΟΑΤΑΠ

Απολυτήριο ΛυκείουΑπολυτήριο Εξατάξιου ΓυμνασίουΑπολυτήριο Σχολείου ή σχολής Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, ισότιμης με Λύκειο

Βεβαίωση ή Πράξη Ισοτιμίας


ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Βεβαίωση για αθλητική εμπειρία
Σημειώστε Χ
Πρόσθετα δικαιολογητικά
Σημειώστε Χ
Βεβαίωση Ομοσπονδίας

Επικυρωμένα φύλλα αγώνων – πινάκια αγώνων
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
(ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ/ΕΝΩΣΗ)
                                                                                                                                         
 Ημερομηνία: …../…../……..   
                                                                                                                                  
Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………….…………………………….…………………………………………………………
-      Είχε ενεργό συμμετοχή ως αθλητής/τρια στο άθλημα της Καλαθοσφαίρισης.
-      Κατείχε δελτίο αθλητή με αριθμό …………………………………….…. και ημερομηνία έκδοσης ………………………………., στο/στα παρακάτω Αναγνωρισμένο/α Αθλητικό/ά Σωματείο/α:
-      Συμμετείχε στις παρακάτω επίσημες διοργανώσεις, ενταγμένες στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας:

Αγωνιστική Περίοδος/Έτος
Διοργάνωση
Επωνυμία Σωματείου
Κωδικός Σωματείου
Αρ. Απόφασης Αναγνώρισης Σωματείου
1.

2.

3.

4.

5.


Για την Ε.Ο.Κ./ΕΝΩΣΗ

                                         Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

                                                       
                                                                                         Υπογραφή & Σφραγίδα                                                                                                           -      Επισυνάπτονται επικυρωμένα φύλλα αγώνων (ευκρινή φωτοαντίγραφα).


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)


Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)


ΠΡΟΣ(1):
Γ.Γ.Α.  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:


Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:


Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:


Ημερομηνία γέννησης(2):


Τόπος Γέννησης:


Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:


Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:


Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
  1. Στο πρόσωπό μου δεν συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) σε συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το άρθρο 3 του Ν.2725/99 όπως ισχύει.
  2. Επιθυμώ να συμμετάσχω στην σχολή προπονητών Καλαθοσφαίρισης στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο Γ΄ κατηγορίας Ημερομηνία:    …… / ……/2020

Ο – Η Δηλ.(Υπογραφή)(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.


ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Ο/Η ιατρός*...............……………………………..……….… με ειδικότητα* ………………………………………………………..….….. βεβαιώνει ότι ο/η……………………………….………………….είναι υγιής και αρτιμελής σε βαθμό που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην παρακολούθηση της διδασκαλίας του αθλήματος…………………………………………………..   
Η παρούσα εκδίδεται για την συμμετοχή του/της σε Σχολή Προπονητών της Γ.Γ.Α.Ημερομηνία                                                 Υπογραφή και Σφραγίδα Ιατρού


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
(ΦΕΚ 880/ Β/17-03-2020)

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν σχετική αίτηση (βλέπε αίτηση προς ΓΓΑ) και συμπληρωμένη, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συνημμένα.


1.   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών, είναι αποκλειστικά το διάστημα από 11/5/2020 έως και 31/5/2020. Όλα τα δικαιολογητικά, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.
2.   Επιλέξτε πάνω στην αίτηση σε ποια πόλη επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τη σχολή. Ομοίως και στην υπεύθυνη δήλωση.
3.   Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, δεν υποχρεούνται να παρακολουθήσουν όσα μαθήματα περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Σχολών τους. Αυτό αποδεικνύεται από τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας του οικείου ιδρύματος.
4.   Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει ή να συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31/12/2020.
5.   Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων της σχολής ορίζεται για τις αρχές Ιουλίου του 2020. Θα προηγηθεί ανακοίνωση με αναλυτική αναφορά στο τελικό Πρόγραμμα σπουδών, τις ημερομηνίες , τις ώρες και τον τόπο διεξαγωγής.
6. Η βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας, η οποία θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα     επικυρωμένα φύλλα αγώνων, χορηγείται από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (για Εθνικά Πρωταθλήματα) ή την ένωση (για τοπικά Πρωταθλήματα).
7. Η Ιατρική Βεβαίωση χορηγείται από Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής, Ιδιώτη ή από Δημόσιο Νοσοκομείο. Η Βεβαίωση δεν πρέπει να έχει εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Πρέπει να αναγράφεται πάνω σε αυτήν η ημερομηνία έκδοσής της καθώς και να είναι ευκρινής η σφραγίδα του Ιατρού (να συμπληρώνεται το σχετικό υπόδειγμα Ιατρικής Βεβαίωσης).
8.Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνείτε με την κα Στέλλα Μαρίνα (213 131 6065), την κα Τσιάκλα Αικατερίνη (213 131 6464) και την κα Στρίγγλου Μαρία (213 131 6417).
9. Αποστολή της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών με ταχυδρομείο ή courier στη διεύθυνση Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι 151 80.Δεν υπάρχουν σχόλια: