Ερμηνευτική Εγκύκλιος για Κάρτα Υγείας Αθλητή - ΕΣΚΑΝΑ

ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Νότιας Αττικής

5.10.18

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για Κάρτα Υγείας Αθλητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 – Μαρούσι Αττικής
Τ.Θ.: 151 06
Πληροφορίες: Α. Καπερώνη Προς
e-mail : akaperoni@gga.gov.gr ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ
τηλ. : 213 131 6076
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της υπ. αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/
ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 386611/ 15976/ 1417/152/03-08-2018, (Β΄/ 3254/ 08-08-2018) ΚΥΑ
του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και της υπ’ αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 432589/ 17798/1552/168/06-09-2018 (Β΄/3967/12-
09-2018) τροποιητικής αυτής.
Στο πλαίσιο καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας πιστοποίησης της υγείας των
αθλητών δια της καταγραφής της στην Κάρτα Υγείας Αθλητή, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ υπ’
αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 386611/ 15976/ 1417/152/03-08-2018, (Β΄/
3254/08-08-2018) «Κάρτα Υγείας Αθλητή» και στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/
ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 432589/ 17798/ 1552/ 168/ 06-09-2018 (Β΄/3967/12-09-2018)
τροποιητική αυτής, με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Η έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική μόνο για τους αθλητές οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητικού σωματείου και έχουν αποκτήσει Δελτίο Αθλητικής
Ιδιότητας.
2. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και
προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους
αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε
προπονήσεις και αγώνες.
2
3. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται αποκλειστικά από ιατρούς του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα, οι οποίοι κατέχουν την ειδικότητα καρδιολογίας. Ταυτόχρονα, μπορεί να θεωρηθεί από
ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων, αφού λάβουν τη σχετική πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο
Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ) σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, κατόπιν
επιτυχούς παρακολούθησης των ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα διοργανωθούν
για τον σκοπό αυτό από τον ως άνω φορέα. Ο πρώτος κύκλος επιμόρφωσης των ιατρών λοιπών
ειδικοτήτων αναμένεται να ξεκινήσει περί τα τέλη Οκτωβρίου έτους 2018.
4. Κατόπιν ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου από τη νομοθεσία ιατρικού ελέγχου του αθλητή, ο
ιατρός μεριμνά για τη θεώρηση της Κάρτας Υγείας Αθλητή επικυρώνοντας με ευκρινή
υπογραφή και σφραγίδα το σχετικό πεδίο στο έντυπο. Για τους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων,
πέραν της σφραγίδας και υπογραφής, υποχρεωτικά αναγράφεται, στο ίδιο πεδίο, ο Ατομικός
Αριθμός Πιστοποίησης, τον οποίο θα λάβουν μετά και την επιτυχή παρακολούθηση των ειδικών
μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων από το ΕΚΑΕ.
5. Η θεώρηση (συνυπογραφή) της Κάρτας Υγείας Αθλητή από την Ομοσπονδία είναι
προαιρετική.
6. Στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η
Ομοσπονδία ή το Σωματείο δεν φυλάσσει στο αρχείο της αντίγραφο της Κάρτας Υγείας Αθλητή.
7. Η έκδοση και ανανέωση της Κάρτας Υγείας γίνεται ατελώς, χωρίς καμία οικονομική
επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών.
8. Η έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή παρατείνεται έως και την 08/10/2018.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γεώργιος Βασιλειάδης
Κοινοποίηση:
-Υπουργείο Υγείας
-Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΕΚΑΕ)
-Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ)
Εσωτερική Διανομή :
- Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
- Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού
- Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού
- Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής
Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων
- Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια: